Matematyka Nauczycielska

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Od roku akademickiego 2018/2019 kierunek matematyka jest prowadzony w ramach 3-letnich studiów licencjackich o profilu praktycznym.

Absolwent posiada podstawową wiedzę matematyczną oraz posiada umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

Absolwent kierunku matematyka jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne.

Specjalność nauczycielska na kierunku matematyka przeznaczona jest dla studentów planujących w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela matematyki. W ramach studiów I stopnia absolwenci tej specjalności otrzymują pełne przygotowanie do nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Kształcenie w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki rozpoczyna się już od drugiego semestru studiów. Studenci tej specjalności, równolegle z przedmiotami matematycznymi, odbywają zajęcia z takich przedmiotów, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka matematyki, matematyka w praktyce szkolnej, geometria szkolna, oprogramowanie edukacyjne, emisja głosu. Pomostem pomiędzy kształceniem teoretycznym a kształceniem umiejętności praktycznych przyszłego nauczyciela są praktyki. W toku studiów studenci odbywają praktyki naprzemienne oraz ciągłe praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej w łącznym wymiarze 3 miesięcy.

Absolwent specjalności nauczycielskiej jest dobrze przygotowany do nauczania matematyki w szkole podstawowej.  Potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do nauczania matematyki oraz dostosować wiedzę i umiejętności do zmieniających się warunków pracy w szkole. Absolwent jest dobrze przygotowany do rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Absolwent  specjalności nauczycielskiej jest również przygotowany do podjęcia pracy w innych instytucjach pozaszkolnych wykorzystujących metody matematyczne.