Matematyka Nauczycielska

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Specjalność nauczycielska na kierunku matematyka przeznaczona jest dla studentów planujących w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie nauczycielskim. Absolwenci tej specjalności otrzymują pełne przygotowanie do nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Kształcenie w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki rozpoczyna się już od drugiego semestru studiów. Studenci tej specjalności równolegle z przedmiotami matematycznymi odbywają zajęcia z takich przedmiotów, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka matematyki, matematyka szkolna, oprogramowanie edukacyjne, technologia informacyjna, emisja głosu. Pomostem pomiędzy kształceniem teoretycznym a kształceniem umiejętności praktycznych przyszłego nauczyciela są praktyki. Studenci w toku studiów odbywają tygodniową praktykę psychologiczno-pedagogiczną a także praktyki śródroczne oraz dwie dwutygodniowe ciągłe praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej. W czasie tych praktyk prowadzą swoje pierwsze lekcje matematyki.

Absolwent specjalności nauczycielskiej jest dobrze przygotowany do nauczania matematyki. Posiada przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do nauczania matematyki oraz dostosować wiedzę i umiejętności do zmieniających się warunków pracy w szkole. Absolwent jest dobrze przygotowany do rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Absolwent tej specjalności jest również przygotowany do podjęcia pracy w innych instytucjach pozaszkolnych wykorzystujących metody matematyczne.