Informatyka – I stopnia (inżynierskie)

Instytut Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie prowadził od 1995 roku 3-letnie studia licencjackie, a od roku 2011 3,5-letnie studia inżynierskie z informatyki. Obecnie studia prowadzone są w następujących specjalnościach:

Celem studiów informatycznych w AJD w Częstochowie jest kształcenie specjalistów zdolnych w sposób twórczy pracować w różnych działach zastosowań technik komputerowych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskują tytuł inżyniera Informatyki.

Realizowany trzy i pół letni program inżynierskich studiów informatycznych został w dużej mierze oparty na programach studiów informatycznych realizowanych obecnie na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Są to uczelnie, które w naszym kraju posiadają najlepszą kadrę naukowo – dydaktyczną w zakresie Informatyki i stale współpracują ze znanymi uczelniami zagranicznymi. Ponadto program ten został również przedyskutowany w znanych ośrodkach uniwersyteckich krajów zachodnich, aby go w ten sposób przybliżyć do standardów kształcenia informatyków w krajach Unii Europejskiej.

Program studiów informatycznych realizowany jest m.in. poprzez:

  • zatrudnienie jako wykładowców wysokiej klasy specjalistów z kraju i z zagranicy,
  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nowych technologii informacyjnych,
  • uzyskiwanie stopni naukowych nauk matematycznych lub technicznych w zakresie informatyki,
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami, Polską Akademią Nauk i innymi instytucjami o znacznym potencjale naukowym w zakresie informatyki,
  • wyposażenie laboratoriów w nowoczesny i stale uzupełniany sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
  • zapewnienie studentom łatwego dostępu do pracowni laboratoryjnych w celu umożliwiania im pogłębiania wiedzy poza zajęciami obowiązkowymi,
  • współpracę z firmami informatycznymi (Microsoft) w celu uzyskania szybkiego dostępu do nowych pakietów oprogramowania komputerów,
  • systematyczne wzbogacanie już istniejącego bogatego księgozbioru informatycznego i szerokie umożliwienie korzystania z niego przez studentów.

Absolwenci 3 i pół – letnich inżynierskich studiów informatycznych po uzyskaniu tytułu inżyniera informatyki mogą kontynuować studia na tzw. studiach uzupełniających (magisterskich), a po ich ukończeniu również ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.