Analiza danych

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Od roku akademickiego 2018/2019 kierunek matematyka jest prowadzony w ramach 3-letnich studiów licencjackich o profilu praktycznym.

Absolwent posiada podstawową wiedzę matematyczną oraz posiada umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

Absolwent kierunku matematyka jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne.

Kształcenie na kierunku matematyka w ramach specjalności Analiza danych w zakresie przedmiotów specjalizacyjnych rozpoczyna się już od drugiego semestru studiów i obejmuje między innymi takie przedmioty, jak: wprowadzenie do analizy danych, podstawy baz danych, statystyka matematyczna, metody optymalizacji, analiza danych w programie R, analiza danych w badaniach społecznych.

Absolwent specjalności analiza danych posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące analizy danych: gromadzenia danych, matematycznych metod ich opracowywania oraz wnioskowania na ich podstawie. Absolwent tej specjalności będzie potrafił: pobierać i łączyć dane z różnych źródeł, wykorzystując aparat matematyczny oraz narzędzia dedykowane statystyce potrafi opracować posiadane dane a także prezentować wyniki analizy.

Absolwent specjalności analiza danych jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji samorządowej, w ośrodkach zajmujących się badaniem opinii społecznej a także w podmiotach gospodarczych jako analitycy zajmujący się analizami finansowymi, analizami rynkowymi, sprzedażą, planowaniem, relacjami z klientem.