Matematyka Informatyczna

Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Absolwent siedmiosemestralnych studiów inżynierskich na kierunku matematyka posiada wiedzę oraz umiejętności z takich dziedzin matematyki, jak: logika matematyczna, matematyka dyskretna, algebra liniowa i abstrakcyjna, geometria, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka oraz metody numeryczne. Absolwent potrafi przeprowadzać prawidłowe rozumowania matematyczne i dokonywać złożonych obliczeń, także przy użyciu istniejącego oprogramowania matematycznego.

Ponadto, absolwent specjalności informatycznej na kierunku matematyka posiada solidną wiedzę oraz umiejętności z zakresu informatyki, obejmującą m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, bazy danych, elementy grafiki komputerowej i inżynierii oprogramowania. Absolwent tej specjalności potrafi programować w językach Python i C++.

Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu matematyki oraz informatyki absolwent specjalności informatycznej potrafi spojrzeć algorytmicznie na rozmaite problemy matematyczne pojawiające się w naukach ścisłych oraz w ich praktycznych zastosowaniach. Absolwent jest przygotowany do budowania modeli matematycznych rozważanego problemu, właściwego dobierania narzędzi informatycznych do jego rozwiązania, projektowania oraz implementowania niezbędnego w tym celu oprogramowania. Potrafi także przetestować i wdrożyć do eksploatacji zaproponowane rozwiązania.

Absolwent specjalności informatycznej na kierunku matematyka jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych instytucjach zajmujących się opracowywaniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych, na stanowiskach wykorzystujących metody matematyczne w sektorze informatycznym.
Absolwenci specjalności są dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka oraz na kierunkach pokrewnych.