Studia podyplomowe

Usytuowanie studiów

Studia Podyplomowe z Matematyki są prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Opiekę merytoryczną studiów sprawuje Instytut Matematyki i Informatyki.

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych z Matematyki jest przygotowanie słuchaczy do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu prowadzone na studiach uwzględnia obowiązujące podstawy programowe nauczania matematyki na II i III etapie edukacyjnym.

Adresaci studiów

Kandydatami na Studia Podyplomowe z Matematyki mogą być absolwenci studiów I lub II stopnia kierunków pokrewnych matematyce. Przez kierunki pokrewne rozumie się kierunki ścisłe, takie, jak np. kierunki: przyrodnicze, ekonomiczne, techniczne, itp. Kandydaci na studia powinni w toku swoich studiów kierunkowych odbyć zajęcia z zakresu matematyki wyższej w wymiarze co najmniej jednego semestru. Kandydaci powinni posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Wskazane jest, aby kandydaci byli czynnymi nauczycielami.

Rekrutacja na studia

Rekrutację na studia prowadzi sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki. Kandydaci na studia przyjmowani są na dany cykl studiów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan wydziału.

Wymagane dokumenty:
– odpis lub potwierdzona za zgodność kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
– kwestionariusz osobowy,
– dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie),
– kserokopia dowodu osobistego,
– podanie do dziekana o przyjęcie na dany kierunek studiów.

Organizacja zajęć

Studia Podyplomowe z Matematyki są prowadzone zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych obowiązującym na Uniwersytecie oraz zgodnie z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
Studia trwają trzy semestry w łącznym wymiarze 470 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie zjazdów sobota-niedziela w wyznaczonych terminach.
W toku studiów słuchacze uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Za zaliczenie każdego semestru słuchacze otrzymują po 30 punktów ECTS. W programie studiów obok zajęć audytoryjnych znajdują się dwie ciągłe praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy w szkole podstawowej i w gimnazjum. W końcowym etapie studiów słuchacze przygotowują pracę końcową, a studia kończą się egzaminem końcowym.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Wymogi związane z ukończeniem Studiów Podyplomowych z Matematyki są następujące:
– uczestnictwo w zajęciach,
– zaliczenie wszystkich efektów kształcenia (zaliczenie wszystkich zajęć objętych tokiem studiów),
– zaliczenie praktyk pedagogicznych,
– przygotowanie pracy końcowej,
– zdanie egzaminu końcowego.
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Odpłatność za studia

Studia Podyplomowe z Matematyki są płatne. Opłata za jeden semestr wynosi 1450 zł. Wpłaty można dokonywać w dwóch ratach w wyznaczonych terminach.

Program studiów

Program studiów (pobierz – pdf)

Efekty kształcenia

Wykaz efektów kształcenia (pobierz – pdf)

Ewaluacja zajęć dydaktycznych

Opracowanie zbiorcze ankiet dotyczących oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych (pobierz – pdf)